بازارچ های برگزار شده

بازارچ

بازارِچِ148

کل مبلغ فروش: 0

تعداد کل میزها: 108

تعداد غرفه داران: 20

بازارچ

بازارِچِ147

کل مبلغ فروش: 0

تعداد کل میزها: 105

تعداد غرفه داران: 51

بازارچ

بازارِچِ146

کل مبلغ فروش: 67,400,000

تعداد کل میزها: 120

تعداد غرفه داران: 43

بازارچ

بازارِچِ145

کل مبلغ فروش: 81,125,000

تعداد کل میزها: 120

تعداد غرفه داران: 48

بازارچ

بازارِچِ144

کل مبلغ فروش: 85,675,000

تعداد کل میزها: 120

تعداد غرفه داران: 48

بازارچ

بازارِچِ143

کل مبلغ فروش: 75,139,000

تعداد کل میزها: 110

تعداد غرفه داران: 51

بازارچ

بازارِچِ142

کل مبلغ فروش: 97,398,000

تعداد کل میزها: 130

تعداد غرفه داران: 39

بازارچ

بازارِچِ141

کل مبلغ فروش: 91,217,000

تعداد کل میزها: 130

تعداد غرفه داران: 57

بازارچ

بازارِچِ140

کل مبلغ فروش: 69,148,000

تعداد کل میزها: 150

تعداد غرفه داران: 46

بازارچ

بازارِچِ139

کل مبلغ فروش: 98,263,000

تعداد کل میزها: 105

تعداد غرفه داران: 52

بازارچ

بازارِچِ138

کل مبلغ فروش: 82,849,000

تعداد کل میزها: 140

تعداد غرفه داران: 51

بازارچ

بازارِچِ137

کل مبلغ فروش: 239,424,000

تعداد کل میزها: 145

تعداد غرفه داران: 103

بازارچ

بازارِچِ 136

کل مبلغ فروش: 116,678,000

تعداد کل میزها: 138

تعداد غرفه داران: 102

بازارچ

بازارِچِ 135

کل مبلغ فروش: 110,951,500

تعداد کل میزها: 140

تعداد غرفه داران: 75

بازارچ

بازارِچِ134

کل مبلغ فروش: 116,999,000

تعداد کل میزها: 150

تعداد غرفه داران: 71

بازارچ

بازارِچِ 133

کل مبلغ فروش: 122,681,000

تعداد کل میزها: 160

تعداد غرفه داران: 83

بازارچ

بازارِچِ132

کل مبلغ فروش: 54,746,000

تعداد کل میزها: 160

تعداد غرفه داران: 75

بازارچ

بازارِچِ 131

کل مبلغ فروش: 104,166,000

تعداد کل میزها: 140

تعداد غرفه داران: 78

بازارچ

بازارِچِ 130

کل مبلغ فروش: 108,268,000

تعداد کل میزها: 150

تعداد غرفه داران: 82

بازارچ

بازارِچِ 129

کل مبلغ فروش: 106,069,000

تعداد کل میزها: 150

تعداد غرفه داران: 77

بازارچ

بازارِچِ 128

کل مبلغ فروش: 89,809,000

تعداد کل میزها: 130

تعداد غرفه داران: 66

بازارچ

بازارِچِ 127

کل مبلغ فروش: 118,809,000

تعداد کل میزها: 150

تعداد غرفه داران: 83

بازارچ

بازارِچِ 126

کل مبلغ فروش: 74,868,000

تعداد کل میزها: 125

تعداد غرفه داران: 53

بازارچ

بازارِچِ 125

کل مبلغ فروش: 125,507,000

تعداد کل میزها: 150

تعداد غرفه داران: 84

بازارچ

بازارِچِ 124

کل مبلغ فروش: 92,678,000

تعداد کل میزها: 150

تعداد غرفه داران: 64

بازارچ

بازارِچِ123

کل مبلغ فروش: 85,670,000

تعداد کل میزها: 180

تعداد غرفه داران: 60

بازارچ

بازارِچِ 122

کل مبلغ فروش: 91,997,000

تعداد کل میزها: 250

تعداد غرفه داران: 59

بازارچ

بازارِچِ 121

کل مبلغ فروش: 77,943,000

تعداد کل میزها: 250

تعداد غرفه داران: 62

بازارچ

بازارِچِ 120

کل مبلغ فروش: 96,725,000

تعداد کل میزها: 250

تعداد غرفه داران: 63

بازارچ

بازارِچِ 119

کل مبلغ فروش: 336,403,000

تعداد کل میزها: 250

تعداد غرفه داران: 166

بازارچ

بازارِچِ 118

کل مبلغ فروش: 372,905,000

تعداد کل میزها: 250

تعداد غرفه داران: 159

بازارچ

بازارِچِ 117

کل مبلغ فروش: 338,519,000

تعداد کل میزها: 250

تعداد غرفه داران: 168

بازارچ

بازارِچِ 116

کل مبلغ فروش: 321,643,000

تعداد کل میزها: 240

تعداد غرفه داران: 153

بازارچ

بازارِچِ 115

کل مبلغ فروش: 302,701,000

تعداد کل میزها: 230

تعداد غرفه داران: 155

بازارچ

بازارِچِ 114

کل مبلغ فروش: 277,933,000

تعداد کل میزها: 230

تعداد غرفه داران: 150

بازارچ

بازارِچِ 113

کل مبلغ فروش: 234,955,000

تعداد کل میزها: 195

تعداد غرفه داران: 137

بازارچ

بازارِچِ 112

کل مبلغ فروش: 222,141,000

تعداد کل میزها: 185

تعداد غرفه داران: 126

بازارچ

بازارِچِ 111

کل مبلغ فروش: 216,181,000

تعداد کل میزها: 185

تعداد غرفه داران: 118

بازارچ

بازارِچِ 110

کل مبلغ فروش: 248,226,000

تعداد کل میزها: 185

تعداد غرفه داران: 141

بازارچ

بازارِچِ 109

کل مبلغ فروش: 223,133,000

تعداد کل میزها: 175

تعداد غرفه داران: 137

بازارچ

بازارِچِ 108

کل مبلغ فروش: 228,672,000

تعداد کل میزها: 200

تعداد غرفه داران: 122

بازارچ

بازارِچِ 107

کل مبلغ فروش: 206,122,000

تعداد کل میزها: 190

تعداد غرفه داران: 112

بازارچ

بازارِچِ 106

کل مبلغ فروش: 225,640,000

تعداد کل میزها: 180

تعداد غرفه داران: 110

بازارچ

بازارِچِ 105

کل مبلغ فروش: 207,925,000

تعداد کل میزها: 200

تعداد غرفه داران: 126

بازارچ

بازارِچِ104

کل مبلغ فروش: 214,420,000

تعداد کل میزها: 195

تعداد غرفه داران: 117

بازارچ

بازارِچِ103

کل مبلغ فروش: 192,373,000

تعداد کل میزها: 200

تعداد غرفه داران: 107

بازارچ

بازارِچِ 102

کل مبلغ فروش: 227,824,000

تعداد کل میزها: 200

تعداد غرفه داران: 125

بازارچ

بازارِچِ 101

کل مبلغ فروش: 202,768,000

تعداد کل میزها: 200

تعداد غرفه داران: 131

بازارچ

بازارِچِ 100

کل مبلغ فروش: 200,643,000

تعداد کل میزها: 200

تعداد غرفه داران: 106

بازارچ

بازارِچِ 99

کل مبلغ فروش: 121,414,000

تعداد کل میزها: 200

تعداد غرفه داران: 81

بازارچ

بازارِچِ 98

کل مبلغ فروش: 114,590,000

تعداد کل میزها: 200

تعداد غرفه داران: 76

بازارچ

بازارِچِ 97

کل مبلغ فروش: 136,920,000

تعداد کل میزها: 200

تعداد غرفه داران: 81

بازارچ

بازارِچِ 96

کل مبلغ فروش: 128,774,320

تعداد کل میزها: 200

تعداد غرفه داران: 77

بازارچ

بازارِچِ 95

کل مبلغ فروش: 430,476,000

تعداد کل میزها: 250

تعداد غرفه داران: 201

بازارچ

بازارِچِ 94

کل مبلغ فروش: 274,071,000

تعداد کل میزها: 220

تعداد غرفه داران: 177

بازارچ

بازارِچِ ۹۳

کل مبلغ فروش: 103,882,000

تعداد کل میزها: 183

تعداد غرفه داران: 146

بازارچ

بازارِچِ هایپراستار

کل مبلغ فروش: 0

تعداد کل میزها: 100

تعداد غرفه داران: 92

بازارچ

بازارِچِ 91

کل مبلغ فروش: 239,127,000

تعداد کل میزها: 210

تعداد غرفه داران: 165

بازارچ

بازارِچِ ۹۰

کل مبلغ فروش: 241,276,000

تعداد کل میزها: 207

تعداد غرفه داران: 154

بازارچ

بازارِچِ 89

کل مبلغ فروش: 206,717,000

تعداد کل میزها: 210

تعداد غرفه داران: 159

بازارچ

بازارِچِ ۸۸

کل مبلغ فروش: 208,322,000

تعداد کل میزها: 200

تعداد غرفه داران: 156

بازارچ

بازارِچِ ۸۷

کل مبلغ فروش: 169,562,000

تعداد کل میزها: 200

تعداد غرفه داران: 126

بازارچ

بازارِچِ ۸۶

کل مبلغ فروش: 180,676,200

تعداد کل میزها: 200

تعداد غرفه داران: 123

بازارچ

بازارِچِ ۸۵

کل مبلغ فروش: 145,506,000

تعداد کل میزها: 230

تعداد غرفه داران: 101

بازارچ

بازارِچِ 84

کل مبلغ فروش: 188,526,700

تعداد کل میزها: 230

تعداد غرفه داران: 160

بازارچ

بازارِچِ 83

کل مبلغ فروش: 146,926,500

تعداد کل میزها: 230

تعداد غرفه داران: 159

بازارچ

بازارِ چِ ۸۲

کل مبلغ فروش: 163,143,000

تعداد کل میزها: 230

تعداد غرفه داران: 150

بازارچ

بازارِچِ ۸1

کل مبلغ فروش: 267,021,000

تعداد کل میزها: 250

تعداد غرفه داران: 2

بازارچ

بازارِچِ 80

کل مبلغ فروش: 258,837,000

تعداد کل میزها: 250

بازارچ

بازارِچِ 79

کل مبلغ فروش: 283,575,000

تعداد کل میزها: 245

بازارچ

بازارِچِ 78

کل مبلغ فروش: 213,279,000

تعداد کل میزها: 193

بازارچ

بازارِچِ 77

کل مبلغ فروش: 182,809,000

تعداد کل میزها: 190

بازارچ

بازارِچِ 76

کل مبلغ فروش: 155,528,000

تعداد کل میزها: 183

بازارچ

بازارِچِ 75

کل مبلغ فروش: 126,946,000

تعداد کل میزها: 163

بازارچ

بازارِچِ 74

کل مبلغ فروش: 161,623,000

تعداد کل میزها: 182

بازارچ

بازارِچِ 73

کل مبلغ فروش: 166,279,400

تعداد کل میزها: 192

بازارچ

بازارِچِ 72

کل مبلغ فروش: 171,531,000

تعداد کل میزها: 188

بازارچ

بازارِچِ 71

کل مبلغ فروش: 156,115,000

تعداد کل میزها: 179

بازارچ

بازارِچِ 70

کل مبلغ فروش: 150,472,000

تعداد کل میزها: 149

بازارچ

بازارِچِ 69

کل مبلغ فروش: 145,143,000

تعداد کل میزها: 177

بازارچ

بازارِچِ 68

کل مبلغ فروش: 201,409,000

تعداد کل میزها: 180

بازارچ

بازارِچِ 67

کل مبلغ فروش: 147,255,000

تعداد کل میزها: 140

بازارچ

بازارِچِ 66

کل مبلغ فروش: 141,278,000

تعداد کل میزها: 141

بازارچ

بازارِچِ 65

کل مبلغ فروش: 100,450,000

تعداد کل میزها: 115

بازارچ

بازارِچِ 64

کل مبلغ فروش: 100,665,000

تعداد کل میزها: 108

بازارچ

بازارِچِ 63

کل مبلغ فروش: 98,745,000

تعداد کل میزها: 111

بازارچ

بازارِچِ 62

کل مبلغ فروش: 104,376,000

تعداد کل میزها: 105

بازارچ

بازارِچِ 61

کل مبلغ فروش: 352,900,000

تعداد کل میزها: 280

بازارچ

بازارِچِ 60

کل مبلغ فروش: 272,169,000

تعداد کل میزها: 270

بازارچ

بازارِچِ 59

کل مبلغ فروش: 227,281,000

تعداد کل میزها: 250

بازارچ

بازارِچِ 58

کل مبلغ فروش: 207,292,000

تعداد کل میزها: 250

بازارچ

بازارِچِ 57

کل مبلغ فروش: 154,123,000

تعداد کل میزها: 190

بازارچ

بازارِچِ 56

کل مبلغ فروش: 128,505,500

تعداد کل میزها: 176

بازارچ

بازارِچِ 55

کل مبلغ فروش: 136,684,000

تعداد کل میزها: 181

بازارچ

بازارِچِ 54

کل مبلغ فروش: 146,795,000

تعداد کل میزها: 172

بازارچ

بازارِچِ 53

کل مبلغ فروش: 123,346,500

تعداد کل میزها: 160

بازارچ

بازارِچِ 52

کل مبلغ فروش: 119,078,000

تعداد کل میزها: 143

بازارچ

بازارِچِ 51

کل مبلغ فروش: 116,578,000

تعداد کل میزها: 127

بازارچ

بازارِچِ 50

کل مبلغ فروش: 92,819,000

تعداد کل میزها: 100

بازارچ

بازارِچِ 49

کل مبلغ فروش: 123,521,700

تعداد کل میزها: 137

بازارچ

بازارِچِ 48

کل مبلغ فروش: 115,858,000

تعداد کل میزها: 130

بازارچ

بازارِچِ 47

کل مبلغ فروش: 89,372,500

تعداد کل میزها: 103

بازارچ

بازارِچِ 46

کل مبلغ فروش: 85,234,500

تعداد کل میزها: 90

بازارچ

بازارِچِ 45

کل مبلغ فروش: 57,251,500

تعداد کل میزها: 70

بازارچ

بازارِچِ 44

کل مبلغ فروش: 43,002,000

تعداد کل میزها: 68

بازارچ

بازارِچِ 43

کل مبلغ فروش: 40,825,500

تعداد کل میزها: 55

بازارچ

بازارِچِ 42

کل مبلغ فروش: 40,702,500

تعداد کل میزها: 62

بازارچ

بازارِچِ 41

کل مبلغ فروش: 28,749,000

تعداد کل میزها: 50

بازارچ

بازارِچِ 40

کل مبلغ فروش: 33,259,000

تعداد کل میزها: 49

بازارچ

بازارِچِ 39

کل مبلغ فروش: 21,213,000

تعداد کل میزها: 46

بازارچ

بازارِچِ 38

کل مبلغ فروش: 31,164,500

تعداد کل میزها: 43

بازارچ

بازارِچِ 37

کل مبلغ فروش: 0

تعداد کل میزها: 46

بازارچ

بازارِچِ 36

کل مبلغ فروش: 25,451,000

تعداد کل میزها: 47

بازارچ

بازارِچِ 35

کل مبلغ فروش: 8,244,000

تعداد کل میزها: 25

بازارچ

بازارِچِ 34

کل مبلغ فروش: 10,359,000

تعداد کل میزها: 32

بازارچ

بازارِچِ 33

کل مبلغ فروش: 26,446,000

تعداد کل میزها: 55

بازارچ

بازارِچِ 32

کل مبلغ فروش: 15,266,000

تعداد کل میزها: 34

بازارچ

بازارِچِ 31

کل مبلغ فروش: 44,469,500

تعداد کل میزها: 73

بازارچ

بازارِچِ 30

کل مبلغ فروش: 46,173,500

تعداد کل میزها: 79

بازارچ

بازارِچِ 29

کل مبلغ فروش: 23,622,600

تعداد کل میزها: 65

بازارچ

بازارِچِ 28

کل مبلغ فروش: 18,020,000

تعداد کل میزها: 56

بازارچ

بازارِچِ 27

کل مبلغ فروش: 22,693,00

تعداد کل میزها: 66

بازارچ

بازارِچِ 26

کل مبلغ فروش: 18,463,000

تعداد کل میزها: 52

بازارچ

بازارِچِ 25

کل مبلغ فروش: 24,000,000

تعداد کل میزها: 57

بازارچ

بازارِچِ 24

کل مبلغ فروش: 12,401,000

تعداد کل میزها: 39

بازارچ

بازارِچِ 23

کل مبلغ فروش: 13,607,000

تعداد کل میزها: 39

بازارچ

بازارِچِ 22

کل مبلغ فروش: 16,439,000

تعداد کل میزها: 53

بازارچ

بازارِچِ 21

کل مبلغ فروش: 19,026,000

تعداد کل میزها: 47

بازارچ

بازارِچِ 20

کل مبلغ فروش: 14,259,000

تعداد کل میزها: 40

بازارچ

بازارِچِ 19

کل مبلغ فروش: 13،938،000

تعداد کل میزها: 44

بازارچ

بازارِچِ 18

کل مبلغ فروش: 19,727,500

تعداد کل میزها: 49

بازارچ

بازارِچِ 17

کل مبلغ فروش: 16,229,000

تعداد کل میزها: 50

بازارچ

بازارِچِ 16

کل مبلغ فروش: 14,373,500

تعداد کل میزها: 31

بازارچ

بازارِچِ 15

کل مبلغ فروش: 9707000

تعداد کل میزها: 26

بازارچ

بازارِچِ 14

کل مبلغ فروش: 13700400

تعداد کل میزها: 33

بازارچ

بازارِچِ 13

کل مبلغ فروش: 8651500

تعداد کل میزها: 22

بازارچ

بازارِچِ 12

کل مبلغ فروش: 9279500

تعداد کل میزها: 26

بازارچ

بازارِچِ 11

کل مبلغ فروش: 8123000

تعداد کل میزها: 22

بازارچ

بازارِچِ 10

کل مبلغ فروش: 7621000

تعداد کل میزها: 32

بازارچ

بازارِ چِ 9

کل مبلغ فروش: 9726500

تعداد کل میزها: 30

تعداد غرفه داران: 2

بازارچ

بازارِچِ 8

کل مبلغ فروش: 0

تعداد کل میزها: 23

تعداد غرفه داران: 2

بازارچ

بازارچ 7

کل مبلغ فروش: 0

تعداد کل میزها: 31

بازارچ

بازارِچِ 6

کل مبلغ فروش: 0

تعداد کل میزها: 41

بازارچ

بازارچ 5

کل مبلغ فروش: 0

تعداد کل میزها: 48

بازارچ

بازارِ چِ 4

کل مبلغ فروش: 0

تعداد کل میزها: 37

بازارچ

بازارِ چِ 3

کل مبلغ فروش: 0

تعداد کل میزها: 22

بازارچ

بازارِ چِ 2

کل مبلغ فروش: 0

تعداد کل میزها: 38

بازارچ

بازارچ 1

کل مبلغ فروش: 0

تعداد کل میزها: 16

تعداد غرفه داران: 2