دسته بندی

1 میز

5 میز

18 میز

2 میز

4 میز

1 میز

2 میز

7 میز

3 میز

1 میز

3 میز

3 میز

5 میز

5 میز

1 میز

1 میز

1 میز

1 میز

1 میز

1 میز

1 میز

2 میز

3 میز

4 میز

2 میز

3 میز

6 میز

3 میز

1 میز

2 میز

1 میز

1 میز

1 میز

1 میز

1 میز

1 میز

1 میز

3 میز

2 میز

1 میز

0 میز

1 میز

1 میز

جمعه بازارچِ هنر مشهد

جُمعه بازارچ هُنری مشهد با مدیریت مِستِر چِ هر هفته جُمعه ها از ساعت ۱۰صبح تا ۱۰شب در مشهد بلوار جانباز مجتمع کیان سنتر۲ طبقه۵- برگزار میشود. جُمعه بازارچِ هُنری مشهد مکانی برای فروش صنایع دستی,کارهای هنری میباشد. حمایت از مشاغل خانگی و کمک به رشد کسب و کارهای خانگی از اهداف بازار چِ میباشد.

بازارچ های برگزار شده

اطلاعیه ها